Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Drive Up Services

Begripsbepalingen

Algemene voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden.

 

Drive Up Services:

Het bedrijf dat de reiziger via shuttle naar het vliegveld brengt nadat reiziger zelf op het betreffende parkeerterrein het voertuig heeft geparkeerd en bij terugkomst de reiziger op het vliegveld komt ophalen en terug brengt naar het parkeerterrein.

Reiziger:

Natuurlijk persoon welke telefonisch of via de website een reservering heeft geplaatst voor de Shuttle parkeerservice van Drive Up Services.

Parkeerperiode:

De periode waarin het voertuig van reiziger staat geparkeerd. Dit is de bij het boeken opgegeven periode gelegen tussen de ingangsdatum (inclusief deze datum) en de einddatum (inclusief deze datum) van het parkeren.

 

 

Artikel 1: Reservering

1.1. Reserveren:

Reiziger kan door het maken van een boeking waarin aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een parkeerservice reserveren.

1.2. Non acceptatie:

Drive Up Services heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

 

 

Artikel 2: Parkeren en retourneren

2.1. Parkeren:

Parkeren geschied geheel op eigen risico met de verplichting om zelf de sleutels mee te nemen.

2.2. Retourneren:

De reiziger dient Drive Up Services, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Reiziger zal door Drive Up Services, na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door reiziger is aangegaan, naar het parkeerterrein worden teruggebracht. Drive Up Services behoudt zich het recht voor om reiziger niet terug te brengen naar het parkeerterrein, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd.

 

2.3. Vertraging:

De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed hebben van de shuttle voor terugkomst. Drive Up Services heeft een inspanningsverplichting om de Shuttlebus van reiziger zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat reiziger bij terugkomst op de Shuttlebus dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. Drive Up Services kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De reiziger is verplicht te melden wanneer er met een andere dan in de reservering gemelde vlucht, retour gereisd wordt.

 

 

Artikel 3: Reserveren, betalen, wijzigen en annuleren

3.1. Reserveren:

Reiziger heeft de mogelijkheid tot 1 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit te maken. Boekingen binnen 1 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend na telefonisch overleg worden gemaakt.

3.2. Betalen:

Reiziger kan uitsluitend vooraf betalen bij reserveringen via de website of app. Betalingen in contanten zijn niet toegestaan en worden derhalve dan ook niet verwerkt.

3.3. Wijzigen (anders dan annuleren):

Reiziger kan de boeking tot 24 uur voor vertrek kosteloos wijzigen. Voor wijzigingen binnen 24 uur voor vertrek  behoudt Drive Up Services zich het recht voor om €10,00 wijzigingskosten in rekening te brengen. Voor wijzigingen tijdens de parkeerperiode die NIET minimaal 12 uur voor retour aankomst op Schiphol worden gemeld brengen wij € 50,-  in rekening.

3.4 No Show

  1. Heenreis: bij niet komen parkeren zonder annuleren worden geen refunds gegeven. Heeft u nog niet betaald, dan bent u alsnog het volledige bedrag verschuldigd.
  2. Terugreis: bij het niet retour komen binnen dezelfde dag zoals gereserveerd, zonder voorafgaande doorgegeven wijziging (24 uur) rekenen wij 10 euro per dag parkeertarief, daarnaast is er volgens art 3.3 10 euro wijzigingskosten verschuldigd.
  3. Wijzigingen voor vertrek zijn uiteraard gratis mits ze 24 uur voor vertrek zijn doorgegeven. Wijzigingen tijdens uw reis kosten slechts € 10,- wegens de handelingen in de kluis en papierwerk.
  4. Wijzigingen die net over middernacht gaan vallen binnen de gratis coulance regeling.

3.5. Annuleren:

Reiziger kan de boeking binnen 24 uur na maken van de boeking kosteloos annuleren, mits de reiziger schriftelijk een beroep doet op het niet accepteren van de algemene voorwaarden. Voor alle andere redenen, niet zijnde gewijzigde redenen na kennisneming van dit artikel via de klantenservice, geldt het reguliere annuleringstarief van € 10,-.  Bij annuleringen ruimer dan 24 uur voor vertrek behoudt Drive Up Servicest zich het recht voor om €10,00 boekingskosten in rekening te brengen. Bij annuleringen binnen 24 uur voor vertrek wordt een vast bedrag van € 26,00 in rekening gebracht.

3.6 Natuurrampen, Aanslagen, Noodweer en Overmacht.

In geval van Natuurrampen, Aanslagen, Noodweer en Overmacht worden geen refunds, annuleringsrefunds of schadevergoedingen uitgekeerd. Alle claims dient u dan bij uw reisverzekering neer te leggen.

3.7 Annuleringsdekking optie: dekt niet in geval van artikel 3.6. Artikel 3.5 kosten komen te vervallen. De 1,99 kosten voor de dekking zelf worden uiteraard niet retour gestort.

 

Artikel 4: Verplichtingen en bevoegdheden reiziger

 

4.1. Reiziger dient er rekening mee te houden dat er voldoende tijd genomen moet worden voor de shuttleservice en de aansluiting daarmee met de betreffende vlucht. In beginsel is er een minimale tijd van 30 minuten nodig na aankomst op het parkeerterrein zelf alvorens vertrek van de transfer. Drive Up Services is dan ook niet aansprakelijk voor het missen van een vlucht en overige gevolgschades door onvoldoende rekening houden van de reiziger met de betreffende aansluitingen. Wachttijden komen voor en dient rekening mee te worden gehouden. Als richtlijn parkeert u 3+ uur voor vertrek afhankelijk van het seizoen. 4 uur in de zomermaanden.

4.2. Reiziger zorgt ervoor dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.

4.3. Reiziger zorgt ervoor dat het voertuig tijdens de boekingsperiode afdoende verzekerd is.

4.4. Reiziger zorgt ervoor, dat het voertuig voldoende onderhoud heeft gehad en daarmee veilig kan deelnemen aan het verkeer. Hierbij inbegrepen de aanwezigheid van een reservewiel / thuiskomer, een degelijke autosleutel en voldoende brandstof. Mankementen, schades als gevolg van mankementen of boetes als gevolg van mankementen komen geheel voor het risico van de reiziger.

4.5. Reiziger is verplicht om eventuele verzoeken van parkeerwachters op te volgen ter preventie van boetes.

 

4.6. Reiziger dient bij een elektrische auto een laadkabel aanwezig te hebben. Het niet aanwezig hebben van een laadkabel en de eventuele gevolgen daarvan komen geheel voor risico van de reiziger.

 

4.7. Reiziger dient bij een boeking van enig extra service, zoals een wasbeurt, Drive Up Services te voorzien van een autosleutel. Zonder autosleutel is het niet mogelijk gebruik te maken van een aanvullende service waarvoor verplaatsing noodzakelijk is. Het bedrag voor de extra service zal bij het ontbreken van een autosleutel teruggeboekt worden aan de reiziger minus €15,- boekingskosten.

4.8 Reiziger dient ten alle tijden de sleutel mee te nemen, wij nemen nimmer sleutels voor Drive Up Services in bewaring en sluiten daarbij alle aansprakelijkheid uit voor het risico van het niet zelf meenemen van de sleutel.

4.9 Reiziger dient ten alle tijden zelf zorg te dragen voor het correct achterlaten van het voertuig ivm o.a. accuspanning, lekkages, niet afgesloten deuren of ramen.

 

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden van Drive Up Services:

5.1. Drive Up Services  is verplicht om aan de reiziger, op diens verzoek, zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.

5.2. Drive Up Services  is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid:

6.1. . Drive Up Services is niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die tijdens de gereserveerde periode ontstaat aan uw auto. De tussen partijen tot stand gekomen Eenmalige Parkeerovereenkomst omvat geen bewaking. Drive Up Services sluit elke aansprakelijkheid uit voor beschadiging, diefstal, verlies e.d. aan/van het te parkeren c.q. geparkeerde Motorvoertuig en andere eigendommen van de Reiziger of inzittenden en gevolgen inzake art 4.8 van deze voorwaarden.

6.2. Drive Up Services  zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de reiziger aan Drive Up Services  onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Drive Up Services voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

6.3. Drive Up Services  is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan het voertuig van de reiziger die ontstaan tijdens het vervoer en/of in de periode dat het voertuig geparkeerd staat. Parkeren gebeurt op eigen risico van de reiziger. Reiziger wordt geacht zijn voertuig afdoende verzekerd te hebben en in geval van schade een beroep te doen op de eigen verzekering.

6.4. Drive Up Services is niet aansprakelijk voor mankementen / kapotte onderdelen van het voertuig voortkomend uit het parkeren. In geval van mankementen zal Drive Up Services de reiziger z.s.m. op de hoogte stellen. Reiziger dient, zoals aangegeven in art. 4.4. van deze algemene voorwaarden, voldoende onderhoud gepleegd te hebben aan de auto.

6.5. Drive Up Services is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal. Diefstal voor, tijdens of na de parkeerperiode kan niet op Drive Up Services worden verhaald. Na het verlaten van het parkeerterrein met de auto kan er nimmer meer een claim geaccepteerd worden voor schade aan het voertuig. U accepteert dan de door u gemaakte visuele controle van uw auto en accepteert de staat van de auto en doet afstand van een schadeclaim door het meenemen van uw voortuig naar huis.

6.6. Boetes die aantoonbaar te wijten zijn aan handelingen van Drive Up Services komen alleen dan in aanmerking voor vergoeding indien direct worden toegezonden aan Drive Up Services . Drive Up Services is niet aansprakelijk voor verhogingen van boetes, te wijten aan het niet tijdig insturen van de boetes door de reiziger. Boetebedragen worden enkel aan de reiziger zelf voldaan en niet aan andere instanties.

6.7. Drive Up Services aanvaard enkel aansprakelijkheid voor schades, aantoonbaar opgelopen door Drive Up Services tijdens aanname van het voertuig. Schades opgelopen tijdens vervoer komen voor risico van de reiziger. Compensatie voor schades opgelopen tijdens de parkeerperiode, welke aantoonbaar te wijten zijn aan handelen van Drive Up Services, zal hoogstens tien maal de boekingswaarde bedragen met een maximum van €750.

6.8 Drive up neemt uitsluitend schadeclaims in behandeling via de klantenservice afdeling en nimmer ter plaatse op de parking. Wilt u een schadeclaim indienen dan is het verplicht een aanvraag formulier voor schadeonderzoek in te vullen en te tekenen. Deze is verkrijgbaar aan de balie. Zonder dit formulier nemen wij uw claim niet in behandeling.

6.9 De kosten bedragen 95 euro ex btw voor het schadeonderzoek, als blijkt dat de schade niet is veroorzaakt door Drive Up, dan komen deze kosten voor uw rekening. Aangifte wegens verzekeringsfraude kan gedaan worden door Drive Up.

 

6.8. Drive Up Services aanvaard geen aansprakelijkheid voor schades die niet middels een, ook door Drive Up Services of diens medewerkers ondertekend, schadeformulier kunnen worden aangetoond.

 

6.9. Drive Up Services aanvaard geen aansprakelijkheid voor het missen van een vlucht en overige gevolgschades door onvoldoende rekening houden van de reiziger met de betreffende aansluitingen of duur van de shuttleservice zoals aangegeven in art. 4.1. van deze algemene voorwaarden. Wachttijden van 1 uur komen voor in de zomermaanden waar rekening mee gehouden moet worden bij het plannen.

 

Artikel 7. Toepasselijk recht en forumkeuze:

7.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Drive Up Services en de reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Drive Up Services is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

7.2. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

 

 

Artikel 8. Coulanceregeling:

 

Indien sprake van een schadegeval waarvoor Drive Up Services aansprakelijkheid heeft afgewezen, kan reiziger een uitdrukkelijk verzoek doen op deze coulanceregeling. Drive Up Services